Umowa leasingu

Umowa

Umowa jest to rodzaj porozumienia pomiędzy minimum dwiema stronami. Stronami umowy może być także więcej podmiotów. Poprzez umowę strony ustalają swoje prawa i obowiązki.

Umowa leasingu

Definicje umowy leasingu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Jest to umowa, która musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że aby była ważna i miała skutki prawne musi zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez strony umowy leasingu.

Poprzez umowę leasingu rozumiemy przekazanie prawa do użytkowania rzeczy. Podmiot finansujący przekazuje w użytkowanie daną rzecz leasingobiorcy. Umowa leasingu jest zawierana na określony czas. Jest to także umowa odpłatna.  W zamian za prawo użytkowania, leasingobiorca zobowiązuje się do spłaty rat. Raty te nazywane są inaczej opłatą leasingu.

Podmioty umowy leasingu

Leasingodawca

Leasingodawca to inaczej mówiąc podmiot finansujący. Jest właścicielem rzeczy. W umowie leasingu leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania rzeczy. Przedmiot tej jest przekazywany w użytkowanie odpłatnie na czas określony w umówię leasingu. Leasingodawca to najczęściej wyspecjalizowana firma, która specjalizuje się w finansowaniu rzeczy, które przeznaczone są w celu późniejszego przekazania w leasing. Możemy także spotkać się z sytuacją, kiedy to leasingodawcą jest bezpośrednio wytwórca danych przedmiotów.

Leasingobiorca

Leasingobiorcą jest korzystający z przedmiotu. W myśl umowy leasingu, leasingobiorca otrzymuje na swoje potrzeby, w użytkowanie jakąś rzecz. W zamian za prawo do użytkowania przedmiotu zobowiązuje się spłacać raty w terminie. Jest to tak zwana opłata leasingowa.

Zbywający

Kolejnym podmiotem  umowy leasingu może być także zbywający. Jest to podmiot od którego leasingodawca nabywa własność rzeczy, którą następnie oddaje w leasing. Wraz z umowa leasingu, finansujący przekazuje korzystającemu, odpis umowy zawartej ze zbywającym przedmiot.

Wpis za pomocą Habza Finanse.

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *